תפריט

בס

בס"ד

 

ויתן לי את מעת המכפלה - פרשת קנייתה של מערת המכפלה

פרשת חיי שרה – חשון תשע"ג

סוף תקופה מגיע – שרה הולכת בדרך כל הארץ ואברהם צריך לקבר את אשתו. והנה האיש שקיבל את כל הארץ כהבטחה אלוקית, לא מסתפק בכך ומבקש לקנות חלקה שבה הוא יוכל להביא את אשתו האהובה למנוחת עולמים. למרות הבטחת האל, אברהם עוד לא רואה עצמו כאדון הארץ, שהרי הוא וצאציו היו מספר מועט[1] אברהם אמנם זכה לראות את יעקב ועשו עד שהיו בני שלש עשרה שנה,  אך בוודאי אין כאן משפחה שיכולה לממש את אחיזתה בכל הארץ. בעיניו הוא עדיין בבחינת גר המבקש למצא מקום קבע להתיישב בו! וכדברי המלבי"ם:

"... אברהם רצה דוקא אחוזת קבר שהוא בית קברות מיוחד אל כל המשפחה. והנה הגר לא ישאל אחוזת קבר, אחר שאין דעתו לישב שם בקבע הוא ובני ביתו, והתושב לא יצטרך לשאול אחוזת קבר באשר י"ל שם שדה ונחלה שיכול להקצות ממנה מקום לאחוזת קבר...ועתה אני רוצה להיות תושב לשבת פה בקביעות עם בני ביתי, לכן אבקש תנו לי אחוזת קבר עמכם, שיהיה מיוחד לכל בני ביתי.." (מלבי"ם בראשית פרק כג פסוק ד)

אפילו בשעה קשה כזו, אברהם לא מעוניין במתנות[2], הפרשה מתארת בפירוט רב את המשא ומתן שמנהל אברהם עם עפרון החתי כדי לקנות ממנו אחוזת קבר, ולמרות שעפרון מציע אותה בחינם, אברהם בשלו -  הוא רוצה חלקת קבר במחיר מלא.

"..והנה אברהם לא היה מבקש רק למכור לו המערה כי היא בקצה השדה וישאר השדה לעפרון, והוא [עפרון] אמר לו דרך מוסר או מרמה שיתן לו השדה והמערה אשר בו, כי לא יתכן לאדם נכבד כמוהו שתהיה לו המערה לאחזת קבר והשדה יהיה לאחר, ואברהם שמח בכך וקנה הכל בדמים שהזכיר לו.." (רמב"ן בראשית פרק כג פסוק ט)

מדוע אברהם מסרב להצעה לקבל במתנה את אחד מן הקברים המובחרים המצויים באזור ומתעקש לרכוש בכסף מלא דווקא את מערת המכפלה? היכן כבוד המת? מה היה אם עפרון היה מסרב למכור את המערה? שאלות אלה מעניינות כמובן, אך בעיני אברהם יש רגעים שהם מכוננים בחיי האומה, בעיני רוחו, לעתיד לבוא תהיה הכחשה גורפת של אומות העולם על הזכות של בני ישראל על ארץ ישראל, לכן אברהם לא מסתפק רק בהבטחה האלוקית, אלא עושה מעשה שיש בו מידה של גאולת הארץ מידי יושביה הנוכריים, הוא מתעקש לקנות קרקע. ובכך זה הוא מציין בעלות ואחיזה על המקום:

"...אמר ר' יודן בר' סימון זה אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל ולומר להם גזולים הם בידיכם, אילו הן מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו שליוסף.." (בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עט )

וכבל זאת, מדוע דווקא מערת המכפלה, ולא מקום אחר? לכאורה זה לא הזמן המתאים לנהל משא ומתן, והיה ראוי קודם שאברהם יקבור את שרה, ורק אח"כ יתפנה לקנות קרקעות כאוות נפשו. אלא שיש מסורת קדומה שאדם הראשון וחוה קבורים שם במערת המכפלה, דבר שהיה ידוע כנראה רק לו ולא לשאר יושבי המקום. ידוע שבתקופות קדומות לא כולם היו מקפידים לסמן קברים, דבר שמבחינת הכהנים מהווה בעיה של טומאת מתים. שהרי היו מבני כנען שהיו קוברים את מתיהם בשדות הפקר הרחק ממקום הישוב, וידוע אפילו על יהודים שנהגו באופ דומה, ולעומתם היו משפחות שלהן הייתה חלקת קבר באחוזה המשפחתית. הגמרא מספרת שרבי בנאה הגיע למערת המכפלה בזמן שהיה מסמן קברים כדי להזהיר את הכהנים מפני טומאת המת ושם ראה את אברהם ואדם הראשון.

"...ר' בנאה הוה קא מציין מערתא, כי מטא למערתא דאברהם, אשכחיה[פגש את] לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא.[שהיה עומד בפתח המערה] א"ל: מאי קא עביד[מה עושה] אברהם? א"ל: גאני בכנפה[נח על כתיפה של]...א"ל, זיל אימא ליה [לך אמור לאברהם]: בנאה קאי אבבא.[ר' בנאה נמצא בפתח המערה] א"ל: ליעול, [יבא]...עייל, עיין ונפק. כי מטא למערתא דאדם הראשון, יצתה בת קול ואמרה: נסתכלת בדמות דיוקני.." (בבא בתרא נח:א)

בשל החשיבות התיאולוגית למקום זה, התעקש אברהם לקנות דווקא את מערת המכפלה, ולבסוף גם יצחק ורבקה וכן יעקב ולאה נקברו שם. דבר שהפך את המקום לאחוזת קבר משפחתית!

המעניין הוא, שעם הזמן המקום הפך להיות מקודש גם כעיני המוסלמים, ושנים רבות הם אסרו לא רק על היהודים להגיע למקום ולהשטתח על קברי האבות, אלא אף על הנוצרים. ומבחינתם, לאפשר ליהודי להגיע עד המדרגה השביעית של הכניסה למערת המכפלה, היה מעשה של לפנים משורת הדין.

שבת שלום ומבורך                 בן שושן אלעזר


 

[1], וכתר יונת הוא אומר:  "..ובההוא יום שמת אברהם בישל יעקב תבשילים של עדשים וילך לנחם לאביו.." (כתר יונתן בראשית פרק כה פסוק כט )

[2] ואין זו הפעם הראשונה, גם כאשר מלך סדום מציע לו את השלל, הוא מסרב,

 

דף הבית

דבר המנהלת

ספר מחזור 2016

ההיסטוריה של רוגוזין

האמנה הבית ספרית

תקנון ביה"ס תשע"ט

זכאות לתעודת גמר

עיקרי המשמעת

לוח צלצולים

לוח חופשות תשע"ט

פעילויות ואירועים

למידה בשעת חירום

כתבות ופרסומים

ספריית רוגוזין

פרשת השבוע

קיר הזיכרון

המסע לפולין תשס"ח

המסע לפולין תש"ע

המסע לפולין תשע"א

המסע לפולין תשע"ז

לתלמידים

מקצועות הלימוד

עיתון ביה"ס

צוות היועצים

מערכת שעות תשע"ט

לוח מבחנים

מועדי בגרויות

מאגר משימות אוריינות

שיעורים פרטיים חינם

מסך חכם

תמונות מארכיון קרית גת

חינוך פיננסי

למורים

שולחן עבודה אורט

משחוק בהוראה

חלופות בהערכה

כלים דיגיטליים

השתלמויות במודל

תוכניות עבודה

להורים

מדריך שומרי מסך

הנחיות בעקבות גל הטרור

שירותי בריאות לתלמיד

תקנות תעבורה

חוברת הדרכה להורים

קישורים

דואר מורים ותלמידים

תקשוב ואינטרנט באורט

ציוני בגרות


צור קשר