תפריט

בס

בס"ד

לחטאם של דור הפלגה

פרשת נח – חשון תשע"ג

פרשת נח מציינת שני מקרים שבהם יש חטא כלל עולמי:

א.     חטא דור המבול – חטאים במישור המוסרי והשחתת המידות: "... וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס... כִּי הִשְׁחִית כָּל בָּשָׂר אֶת דַּרְכּוֹ עַל הָאָרֶץ.." (בראשית ו:יא-יב)

ב.     חטא דור הפלגה -  לדברי פרשנים רבים, באמירה:"...הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְראשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ..."(בראשית יא:ד), יש קריאת תיגר על שלטון הקב"ה בעולמו. עם זאת, בעוד שאת חטא דור המבול ניתן לזהות מפשט הכתובים, את חטא דור הפלגה אפשר להבין אך ורק באמצעות מדרשים ופרשנים.

 בניית המגדל כאנטיתזה למבול.

המבול היה מאורע מכונן בתולדות האנושות, הוא הביא את האדם לידי הכרה כי כוחותיו מול איתני הטבע זניחים לחלוטין. בניית המגדל מצביעה על החשש שקינן בלב אנשי דור הפלגה מפני תופעת טבע דומה למי המבול. הם הבינו שאם היה מבנה גבוה דיו, חלק גדול מהאוכלוסייה הייתה ניצלת ממי המבול. ואם תשאל מה רע בכך שהאנושות מקדמת פני סכנה? נכון, גם התורה מצווה על נקיטת זהירות והסרת מכשול בבחינת: "..וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאד לְנַפְשׁתֵיכֶם.." (דברים ד:טו). אבל, ההתעסקות במגדל דווקא, מלמדת שהם לא חיפשו כיצד לשפר את דרכם, אלא כל מטרתם הייתה להינצל מזעם האל במקרה שיחליט להביא מבול נוסף, (אע"פ שהקב"ה נשבע שלא יביא עוד את מי המבול). המגדל הוא מעין הכרה שאין באפשרותם לעצור את ההתדרדרות המוסרית של החברה.המדרש מציין מספר כוונות אפשריות בבנין המגדל:

א.     קריאת תיגר כנגד האל - "...ודברים אחדים - באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה..." (בראשית רבה (וילנא) נח פרשה לח)

ב.     אחידות – אין מקום לפלורליזם, כל האוכלוסיה צריכה להיות דומה במחשבותיה ובהתנהגותה:

"... ודברים אחדים ודברים אחודים, מה שביד זה ביד זה ומה שביד זה ביד זה, רבנן אמרי שפה אחת, משל לאחד שהיה לו מרתף של יין פתח חבית ראשונה ומצאה של חומץ שנייה ומצאה של חומץ שלישית ומצאה של חומץ הא משפו[1] דכולא בישא..." (בראשית רבה שם)

ג.      פחד מפני קריסת השמים – לדעת אנשי דור הפלגה, המבול הוא לא תוצאה של עונש אלוקי על התנהגות קלוקלת, אלה שיש לו מחזוריות שהוא קורס, לכן המגדל הוא אחת מעמודי התמך שדבר זה לא יתרחש:

 ".. אמרו אחת לאלף ותרנ"ו שנה הרקיע מתמוטט בואו ונעשה סמוכות אחד מן הצפון ואחד מן הדרום, ואחד מן המערב, וזה שכאן סומכו מן המזרח, הה"ד ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים.." (בראשית רבה שם)

אם כן, לא כל הפרשנים תמימי דעים באשר למטרות בניית המגדל,או אם היה בכך חטא! אמנם הכתוב מציין שהחשש העיקרי שלהם היה פיזור ע"פ כל הארץ, "...וַיּאמְרוּ, הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְראשׁוֹ בַשָּׁמַיִם, וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ..." (בראשית יא) אך הרמב"ן לועג לתפיסה מעין זו, שהרי לא ייתכן לבנות מגדל במימדים כל גדולים ובעיקר לא בגובה שהם התכוונו אליו!

אומרים שלא היה דעתם אלא שיהיו יחד מחוברים כי הגיד הכתוב דעתם 'פן נפוץ', ולא ספר עליהם ענין אחר. ואם כדבריהם יהיו טיפשים, כי איך תהיה עיר אחת ומגדל אחד מספיק לכל בני העולם, או שמא היו חושבים שלא יפרו ושלא ירבו, וזרע רשעים יכרת. אבל היודע פירוש שֵם, יבין כוונתם ממה שאמרו 'ונעשה לנו שם', וידע כמה השיעור שיזמו במגדל לעשותו, ויבין כל העניין, כי חשבו מחשבה רעה..."(רמב"ן בראשית יא)

הספורנו מציין בדבריו שמטרת המגדל נועדה להעביר את השליטה על העולם לידי בני אדם, ובעיקר לידי מלך בשר ודם!

"..וּמִגְדָּל וְראשׁוֹ בַשָּמַיִם וְנַעֲשֶׂה-לָּנוּ שם, נעשה שֵם שתהיה במגדל ויצא בכל המין האנושי שם גובה מקומה וגודל עירה באופן שתחשב אלוהי האלוהים אצל כל בני האדם ואליה ידרשו כולם. והכוונה בזה היתה שהמלך על אותה העיר ימלוך על כל המין האנושי בהיות שם דרישת כלם..." (ספרנו בראשית)

  

המגדל כביטוי לרצון להתקרב לאל?.

 ובכל זאת אומר האברבנאל שיש אי בהירות לגבי מהות החטא:

"... עניין דור הפלגה נבוכו בו המפרשים חדשים גם ישנים לדעת מה פשעם ומה חטאתם שבעבורו נתחייבו לעונש ההוא מבלבול הלשונות ופיזור הארצות ואיך היה מתייחס אותו העונש לאותו המרי..." ((בפירושו לבר' עמ' קעד):

שהרי יש מי שטוען שניתן לראות גם מגמה חיובית במהלך של בניית המגדל, הוא מציין רצון כן ואמיתי של  החברה לחקור ולהבין את מידותיו של הקב"ה, משום שלדעתם עיקר השגחתו של האל נתונה דווקא לעולמות העליונים שהם רצו להיות חלק ממנה. לכן טוען בעל העקידה כי חטא דור המבול הוא על גבול הטעות, מעין חטא בשגהה:

"...סוף דבר, שיעורו ופירושו, ותהי להם בקשת המפורסמות מקום המושכלות והשכל העיוני היה להם מקום השכל המעש, והוא מה שנאמר ויאמרו 'הבה נבנה לנו עיר ומגדל' כו'. כי ראו שעקר שלמותם הוא בהיותם בוני עיר גדולה, ובה יתקיים הקבוץ המדיני והשלמתו...כי חשבו שהמעשה ההוא יצרפם ויקריבם לשמים במעלה.." (ר' יצחק עראמה  עקידת יצחק שער יד)

גם לדעת ר' יצחק קארו אין כוונת זדון במעשב בניית המגדל, אבל ההשפעות העתידיות של מעשה זה, תהיינה שליליות, לכן יש לגדוע אותן באיבן:

"...אבל דור הפלגה בדרך הפשט לא היתה כוונתם רעה... אלא שראה הש"י שאי אפשר לישראל לעבוד את ה', שכלם עובדי ע"ז, ובהיותם נפוצים יהיו מלכים רבים זה מגרש וזה מקבל, וזה מורה לשון וזה החילם לעשות וגו', כלומר ההתחלה אינה רעה, אבל מעתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו בעניין אמונתם. .." (תולדות יצחק בראשית יא:ז)

ניתן לומר מדברי הפרשנים הנ"ל, שבניית המגדל כרצון לשמור על אחדות, חוסמת את בניית הפסיפס האתני של אומות העולם, במרחבי כדוה"א. במעשה זה הם גם פוגמים בתכנית הבורא ליצור בעתיד את עם בחירה – עם ישראל.

שבת שלום ומבורך                                         בן שושן אלעזר


 

[1] "השופה יין לחברו הרי זה לא יעָרב של אמש בשל יום" (בבא מציעא ס:ב). כלומר – מבחינה סטטיסטית אם הוא מכל חבית שהוא ימזוג, יגלה שגהם היא החמיצה – משמע כולם זהים.

 

דף הבית

דבר המנהלת

ספר מחזור 2016

ההיסטוריה של רוגוזין

האמנה הבית ספרית

תקנון ביה"ס תשע"ט

זכאות לתעודת גמר

עיקרי המשמעת

לוח צלצולים

לוח חופשות תשע"ט

פעילויות ואירועים

למידה בשעת חירום

כתבות ופרסומים

ספריית רוגוזין

פרשת השבוע

קיר הזיכרון

המסע לפולין תשס"ח

המסע לפולין תש"ע

המסע לפולין תשע"א

המסע לפולין תשע"ז

לתלמידים

מקצועות הלימוד

עיתון ביה"ס

צוות היועצים

מערכת שעות תשע"ט

לוח מבחנים

מועדי בגרויות

מאגר משימות אוריינות

שיעורים פרטיים חינם

מסך חכם

תמונות מארכיון קרית גת

חינוך פיננסי

למורים

שולחן עבודה אורט

משחוק בהוראה

חלופות בהערכה

כלים דיגיטליים

השתלמויות במודל

תוכניות עבודה

להורים

מדריך שומרי מסך

הנחיות בעקבות גל הטרור

שירותי בריאות לתלמיד

תקנות תעבורה

חוברת הדרכה להורים

קישורים

דואר מורים ותלמידים

תקשוב ואינטרנט באורט

ציוני בגרות


צור קשר